วิสัยทัศน์ / Vision

 • มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า
  ด้วยสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นมาตราฐาน
  และพร้อมเติบโตไปด้วยกันสู่
  ความก้าวหน้าทางธุรกิจ
  โดยการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

พันธกิจ / mission

 • บริษัทในกลุ่มคูลลิ่งเทคกรุ้ป จะผลิตสินค้าและบริการ
  แก่ลูกค้า โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของผลงาน
  ออกแบบ ผลิต บํารุงรักษา ห้องควบคุมอุณหภูมิ
  ให้ได้มาตรฐานสูงสุด นําเข้า จัดจําหน่ายเครื่องทําความเย็น
  จาก ริว่าโคลด์ (อิตาลี) แต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาค

ค่านิยมองค์กร vulues

 •  ความซื่อสัตย์เป็นหัวใจ หลักของธุรกิจ
 • ลูกค้ามีความสําคัญต่อ องค์กร
 • มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้าง ความพึงพอใจ และสร้าง ความมั่นใจในคุณภาพของ สินค้า
 • กําหนดให้พนักงานของ องค์กรปฏิบัติตามนโยบาย และมีการปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
 • จัดทํา คงไว้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานISO 9001